Kvalitet

Vi följer Socialstyrelsens anvisningar för att säkerställa kvalitén. Det ska alltid kännas tryggt och säkert att placera hos oss. En kortare beskrivning hur vi arbetar för att hålla hög kvalité följer nedan:

• Föräldrautbildning med fokus på anknytningen.
• Enskilda krisstödssamtal för förälder och barn över fem år.
• Personalen får handledning en gång i månaden av vår psykolog och psykoterapeut.
• En gång i månaden kommer vår sjuksköterska på besök för hälsokontroller och rekommenderar eventuella förändringar för att förbättra de boendes hälsa.
• Gemensamma aktiviteter för föräldrar och barn för att stärka anknytningen.
• Barnen får hjälp att börja i en ny förskola eller skola samt hjälp med läxläsning.
• Vi för journal över varje individ.
• Nolltolerans mot alkohol och narkotika.
• Vi tar ej emot kvinnor med aktivt missbruk eller med funktionshinder.
• Rutiner för Lex Sarah, orosanmälningar, rutin för genomförandeplan, brandskyddsrutiner, säkerhetsrutiner för kvinnor och medföljande barn vid in och utskrivningar m.m.
• Vi följer Digital kvinnofrids rekommendationer för att förebygga digitalt våld och hot i nära relationer.
• Noggrann struktur och planering av den dagliga verksamheten skapar trygghet.
• Friskvård och egen hälsa är ett genomgående tema i våra aktiviteter.